TAILIEUCHUNG - Ngộ độc bởi độc tố kích thích đường tiêu hóa

Ở Thụy sĩ chỉ trong khoảng hơn 2 năm đã có 39 người tử vong trong tổng số 356 trường hợp ngộ độc nấm Entoloma lividum. Trong vòng 20 năm ở Châu Âu, Nga, và Nhật Bản đã có 6 người chết và rất nhiều người bị ngộ độc loại nấm này. Ở Balan trong khoảng 10 năm có 109 trường hợp ngộ độc nấm Paxillus involutus với 93 trường hợp phải vào bệnh viện và có 1 người chết. Một nghiên cứu khác ở Thụy sĩ cho thấy trong 141 ca ngộ độc nấm đã có 50% trường hợp. | Ngộ độc bởi độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritants) 11. Naematoloma. 12. Paxillus. 13. Pholiota. 14. Polyprous. 15. Ramaria. 16. Russula 17 Scleroderma. 18. Tricholoma . 19. Verpa 1. Agaricus. 2. Amanita. 3. Boletus. 4. Chlorophyllum. 5. Entoloma. 6. Gomphus. 7. Hebeloma. 8. Lactarius. 9. Lepiota. 10. Lycoperdon Các họ nấm sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritant) 4. Chlorophyllum (1 loài có độc tố) Chlorophyllum molybdites 5. Entoloma (8 loài có độc tố) Entoloma lividum Entoloma mammosum Entoloma nidorosum Entoloma pascuum Entoloma rhodopolium Entoloma salmoneum Entoloma strictius Entoloma vernum 6. Gomphus (3 loài có độc tố) Gomphus bonari Gomphus floccosus Gomphus kauffmanii 1. Agaricus (5 loài có độc tố) Agaricus albolutescens Agaricus hondensis Agaricus placomyces Agaricus silvicola Agaricus xanthodermus 2. Amanita (6 loài có độc tố) Amanita brunnescens Amanita chlorinosma Amanita flavoconia Amanita flavorubescens Amanita frostiana Amanita parcivolvata 3. Boletus (4 loài có độc tố) Boletus luridus Boletus pulcherrimus Boletus satanus Boletus sensibilis Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal Irritant) 9. Lepiota (4 loài có độc tố) Lepiota clypeolaria Lepiota cristata Lepiota lutea Lepiota naucina 10. Lycoperdon (2 loài có độc tố) Lycoperdon marginatum Lycoperdon subincarnatum 11. Naematoloma (1 loài có độc tố) Naematoloma fasciculare 12. Paxillus (1 loài có độc tố) Paxillus involutus 13. Pholiota (2 loài có độc tố) Pholiota aurea Pholiota squarrosa 7. Hebeloma (4 loài có độc tố) Hebeloma crustuliniforme Hebeloma fastibile Hebeloma mesophaeum Hebeloma sinapizans 8. Lactarius (8 loài có độc tố) Lactarius chrysorheus Lactarius glaucescens Lactarius helvus Lactarius representateus Lactarius rufus Lactarius scrobiculatus Lactarius torminosus Lactarius uvidus Các loài nấm sản sinh độc tố kích thích đường tiêu hóa (Gastrointestinal

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.