TAILIEUCHUNG - Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN

Nhận xét, chữa bài và cho điểm học sinh. mới: A Hoạt động 1:- Ôn tập các bảng nhân : Mục tiêu: như mục tiêu 1 của bài. Cách tiến hành: + 2 học sinh lên bảng làm, cả lớpTổ chức cho hs thi đọc thuộc làm vào vở lòng các bảng nhân2,3,4,5. + Yêu cầu học sinh tự làm phần a bài tập 1 vào vở | Bài dạy ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN A. MụC TIÊU. Giúp học sinh Củng cố các bảng nhân đã học. Biết nhân nhẩm với số tròn trăm. Củng cố cách tính giá trị biểu thức tính chu vi hình tam giác và giải tóan. B. Đồ DÙNG DạY HọC. C. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ Gọi học sinh lên bảng làm bài 1 2 3 9. 3 học sinh lên bảng. Nhận xét chữa bài và cho điểm học sinh. mới A Hoạt động 1 - Ôn tập các bảng nhân Mục tiêu như mục tiêu 1 của bài. Cách tiến hành 2 học sinh lên bảng làm cả lớp Tổ chức cho hs thi đọc thuộc làm vào vở lòng các bảng nhân2 3 4 5. Yêu cầu học sinh tự làm phần a bài tập 1 vào vở sau đó yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. b- Hoạt động 2 Thực ê hiện nhân nhẩm với số tròn tră m Học sinh thực hiện phép tính Mục tiêu Như mục tiêu 2 của bài. 3 học sinh lên bảng học sinh cả Cách tiến hành lớp làm vào vở Hướng dân học sinh nhâm sau đó yêu cầu các em tự làm bài 1 phần b. tính 2 trăm nhân 3 bằng cách nhâm 2 nhân 3 6 vậy 2 trăm nhân 3 6 trăm viết là 200 3 600 Yêu cầu học sinh nhận xét bài của bạn. Chữa bài và cho điểm học sinh. c-Hoạt động 3 Tính giá trị của biểu thức Mục tiêu Như mục tiêu 3 của bài. Cách tiến hành Giáo viên viết lên bảng biểu thức 4 x 3 10 Yêu cầu học sinh cả lớp suy nghĩ Trong phòng ăn có 8 cái tròn cứ mỗi cái bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn có bao nhiêu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    7    1    28-09-2022
13    91    0    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.