TAILIEUCHUNG - Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy :TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ một lần)

động 1: Hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính có3 chữ số: Mục tiêu: Như muc tiêu 1 của bài. Cách tiến hành: * Phép trừ số 432 – 215: 217 + Giáo viên viết lên bảng phép tính + 2 không trừ được với 5 lấy 12 trừ 432 – 215. 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1 + Yêu cầu học sinh đặt tính theo + 1 thêm 1 | Bài dạy TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ có nhớ một lần A. MụC TIÊU. Giúp học sinh Biết cách tính trừ các số có 3 chữ số có nhớ 1 lần ở hàng chục hoặc hàng trăm . Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ B. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOạT ĐộNG CủA GIÁO VIÊN HOạT ĐộNG CủA HọC SINH tra bài cũ - Học sinh lên bảng làm bài 1 2 3 3 học sinh. trang 7. - Nhận xét chữa bài và cho điểm học sinh. 2. Bài mới động 1 Hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính có3 chữ số Mục tiêu Như muc tiêu 1 của bài. 1 học sinh lên bảng đặt tính. Cách tiến hành 432 Phép trừ số 432 - 215 Giáo viên viết lên bảng phép tính 432 - 215. Yêu cầu học sinh đặt tính theo cột dọc. Hướng dẫn HS thực hiện phép tính trên. 215 217 2 không trừ được với 5 lấy 12 trừ 5 bằng 7 viết 7 nhớ 1 1 thêm 1 bằng 2 3trừ 2 bằng1 viết 1 4 trừ 2 bằng 2 viết 2 Gọi học sinh nhắc lại phép tính. Phép trừ số 627 - 143 Tiến hành tương tự với phép trừ . Tiến hành các bước tương tự như với phép trừ 432 - 215. Lưu ý Phép trừ 432 - 215 217 là phép trừ có nhớ 1 lần ở hàng chục. Phép trừ 627 - 143 là phép trừ có nhớ 1 lần ở hàng trăm. b. Hoạt động 2 Luyện tập - Thực hành Mục tiêu như mục tiêu 2 của bài. Cách tiến hành Bài 1 1 học sinh nêu yêu cầu của bài. Yêu cầu học sinh tự làm bài. 5 HS lên bảng làm bài lớp làm vào .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.