TAILIEUCHUNG - Đề tài "Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. PHAN MỞ ĐAU Loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là Nguyên thuỷ chiếm hữu nô lệ xã hôi phong kiến tư bản chủ nghĩa xã hôi chủ nghĩa. Tư duy phát triển nhận thức của con người không dừng lại ở môt chỗ. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lượm săn bắt trình đô khoa học kỹ thuật lạc hậu thì ngày nay trình đô khoa học đạt tới mức tôt đỉnh. Không ít các nhà khoa học các nhà nghiên cứu đổ sức bỏ công cho các vấn đề này cụ thể là nhận thức con người tronđó có triết học. Với ba trường phái trong lịch sử phát triển của mình chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm và trường phái nhị nguyên luận. Nhưng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đó là sự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất như thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hôi. Tác đông qua lại biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất được mác và Ànghen khái quát thành qui luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất. Từ những lý luận trên đưa Mác -Ànghen vươn lên đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Không chỉ trên phương diện triết học mà cả chính trị kinh tế học và chủ nghĩa công sản khoa học. Dưới những hình thức và mức đô khác nhau dù con người có ý thức và mức đô khác nhau dù con người có ý thức được hay không thì nhận thức của hai ông về qui luật vẫn xuyên suốt lịch sử phát triển. Biện chứng quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho sinh viên nói chung và tôi nói riêng có được môt nhận thức về sản xuất xã hôi. Đổng thời mở mang được nhiều lĩnh vực về kinh tế. Thấy được vị trí ý nghĩa của nó. Tôi mạnh dạn đưa ra nhận định của mình về đề tài Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tuy nhiên do trình độ nhận thức hiểu biết về mọi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.