TAILIEUCHUNG - Đề tài: quy trình xử lý các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: quy trình xử lý các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI NÓI DAU Mâu thuẫn là hiện tuợng có trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên xã hội và tu duy con nguời. Trong hoạt động kinh tế mặt trận cũng mang tính phổ biến chẳn hạn nhu cung - cầu tích luỹ và tiêu dùng tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá. Mâu thuẫn tổn tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi một sự vật mâu thuẫn hình thành không phải chỉ là một mà là nhiều mâu thuẫn và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lập thì mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành. Trong sự nghiệp đổi mới ở nuớc ta do Đảng khởi xuớng và lãnh đạo đã dành đuợc nhiều thắng lợi buớc đầu mang tính quyết định quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị truờng có sự quản lý của Nhà nuớc theo định huớng xã hội chủ nghĩa. Trong những chuyển biến đó đã đạt đuợc nhiều thành công to lớn nhung trong những thành công đó luôn luôn tổn tại những mâu thuẫn làm kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi mới. Đòi hỏi phải đuợc giải quyết và nếu đuợc giải quyết sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế. Với mong muốn tìm hiểu thêm những vấn đề của nền kinh tế quan điểm lý luận cũng nhu những vuớng mắc trong giải pháp quy trình xử lý các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế em chọn làm đề tài cho tiểu luận môn triết học Mác -Lênin. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. NỘI DUNG I. LÝ LUẬN CHUNG Mỗi một sự vật hiện tượng đang tổn tại đều là một thể thống nhất được cấu thành bởi các mặt các khuynh hướng các thuộc tính phát triển ngược chiều nhau đối lập nhau. ở đây chúng ta chia làm hai phần. 1. Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất. Trong phép biện chứng duy vật khái niệm mặt đối lập là sự khái quát những thuộc tính những khuynh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.