TAILIEUCHUNG - Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : LUYỆN TẬP

. Cách tiến hành: + Giáo viên nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng. b. Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập: Mục tiêu: Như mục tiêu chính của + 3 học sinh lên bảng làm bài, học bài. Cách tiến hành: * Bài1: + Yêu cầu học sinh tự làm bài. + Đặt tính sao cho hàng đơn vị sinh cả lớp | Bài dạy LUYỆN TẬP A. MụC TIÊU. Giúp học sinh Củng cố kĩ năng tính cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số. Củng cố ôn tập bài toán về tìm x giải toán có lời văn và xếp ghép hình. B. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. ỏn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ Học sinh lên bảng làm bài Gọi 3 học sinh. 1 2 3 5. Nhận xét cho điểm. mới a. Hoạt động 1 Giới thiệu bài Mục tiêu HS nhớ được tên bài học mà các em sẽ học. Cách tiến hành Nghe giới thiệu. Giáo viên nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng. b. Hoạt động2 Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu Như mục tiêu chính của 3 học sinh lên bảng làm bài học bài. Cách tiến hành Bàil sinh cả lớp làm vào vở. Yêu cầu học sinh tự làm bài. Đặt tính sao cho hàng đơn vị Chữa bài hỏi thêm về cách đặt thẳng hàng đơn vị hàng chục thẳng tính và thực hiện tính hàng chục hàng trăm thẳng hàng Đặt tính như thế nào trăm. Thực hiện tính từ phải sang trái. Thực hiện tính như thế nào Bài 2 2 học sinh lên bảng làm bài cả lớp làmvào vở 1 học sinh nêu yêu cầu. x - 125 344 Yêu cầu học sinh tự làm bài. Gọi học sinh trả lời cách tìm số bị trừ số hạng chưa biết. x 344 125 x 469 x 125 266 x 266 - 125 x 141 Chữa bài và cho điểm học sinh. Bài 3 285 người Gọi học sinh đọc đề bài. 140 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.