TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Quản lý nhà nước đối với lao động di cư trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Thủ đô Hà Nội "

Cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam, áp lực việc làm với khu vực nông thôn ngày càng gia tăng làm cho dòng lao động di chuyển từ nông thôn ra thành thị cũng diễn ra mạnh mẽ. Với sức hấp dẫn về nhiều mặt, Hà Nội đã tạo ra sự thu hút rất lớn đối với lực lượng lao động các vùng ngoại vi và các tỉnh lân cận đến tìm cơ hội việc làm và cải thiện cuộc sống. Thực trạng này đã. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 26 2010 189-196 Quản lý nhà nước đối với lao động di cư trong quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa ở Thủ đô Hà Nội TS. Phạm Thị Hồng Điệp Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 22 tháng 8 năm 2010 Tóm tắt. Cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam áp lực việc làm với khu vực nông thôn ngày càng gia tăng làm cho dòng lao động di chuyển từ nông thôn ra thành thị cũng diễn ra mạnh mẽ. Với sức hấp dẫn về nhiều mặt Hà Nội đã tạo ra sự thu hút rất lớn đối với lực lượng lao động các vùng ngoại vi và các tỉnh lân cận đến tìm cơ hội việc làm và cải thiện cuộc sống. Thực trạng này đã đặt ra vấn đề cấp thiết trong quản lý nhà nước đối với lao động di cư nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực quan trọng này cho sự phát triển của Thủ đô. Trên cơ sở một số lý thuyết kinh tế học phát triển về tính quy luật của di chuyển lao động trong quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa và ảnh hưởng của các lý thuyết đó đối với việc quản lý và hoạch định chính sách cho lao động nhập cư bài viết phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với lao động nhập cư của Hà Nội chỉ ra những giới hạn của phương pháp quản lý hành chính hiện tại và kiến nghị các biện pháp tăng cường điều tiết quản lý lao động di chuyển vào Hà Nội bằng phương pháp kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường đáp ứng mục tiêu phát triển Thủ đô bền vững. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành vốn rất cần thiết cho tăng trưởng kinh tế đã đưa đến những thay đổi trong công việc và tổ chức từ nền kinh tế thuần nông trở thành nền kinh tế công nghiệp hóa và định hướng dịch vụ. Khi các nền kinh tế tăng trưởng từ mức thu nhập thấp đến mức thu nhập cao sản xuất sẽ tập trung cao hơn theo không gian. Cũng trong quá trình này sự chuyển đổi theo không gian của lực lượng lao động diễn ra theo hướng làm cho mật độ cao hơn khoảng cách ngắn hơn và ít sự chia cắt hơn vì vậy đô thị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    70    0    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.