TAILIEUCHUNG - Báo cáo khoa học : Chế tạo thiết bị đo tự động độ nhiễm của nước thải công nghiệp, ghi và cành báo part 1

Loài người đang trải qua mọi sự phát triển rực rỡ. Cuộc cách mạng công nghiệp nông nghiệp đã đưa loài người đến một nền văn minh mới, cuộc sống con người đã được cải thiện, chất lượng sống tốt hơn, tuổi thọ kéo dài hơn. tuy nhiên trong sự phát triển nền văn minh nhân loại, con người cũng đã đưa vào môi trường hơn 2000 các loại chất độc hại dưới đủ mọi hình thức | l. Hộ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH Tự DỘNG IlO k KIICN 04-04 BÁO CÁO KHOA HỌC 4 GHậ TẠO THIẾT BỊ ĐO Tự ĐỘNG ĐỘ NHIỄM ĐỘC CỦA NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GHI VÀ CẢNH BÁO MÃ ỔỐ KIICN 04 - 04 - 0 3 ỉi NỘI 1998 - 1999 AO moi ỒẰO CÁO KHOA HỌC Dầ rÀÌ NHÀ NƯỚC CHẾTẠO TII1ÍỈT BỊ HOTựDỘNG l ộ NIIlÊM nộc CƯA NƯỚCTHĂI CÔNG NGHIỆP GHI VÂ CÀNH BÁO MÃ SÓ KIICN 0-1 - 01 - 0 5 Cơ quan chủ trì VIỆN KỸ THUẬT THIẾT BỊ DIÊN Cơ quan thực hiện TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bộ MÔN KỸ THUẬT DO VÀ TIN HỌC CÔNG NGHIỆP. Chả nhiệm dể tài PGS. TS. Phạm Thượng Hàn Trường Đại hục Bách Khoa Hà Nội. Những nguôi tham gia thục hiện Đào Đức Thịnh KS Phan Anh KS Nguyỗn Tluuih Trúc KS V 1 Víin ỉloìlnh KS Đạng Thu Tliuỷ KS Nguyõn Ihị Ki HI Cúe KS Nguyên Ngọc Cíình PGSTSI lổ cong Xinh Trưừng Dạĩ học Hàch khoa ĩỉồ NỢỈ 7 rường Dại học ĩỉách khoa ỉĩà Nôi Trường f ạỉ học Hách khoa ỉĩà Nội Câng ty thoát nước ỉỉà Nội Công ty thoát nước ỉ Ị â Nội Trường Dại học Hách khoa ỉtâ N ỉỉ Trường Dại học Hách khoa Dờ NỌỈ Trường Dại học Hách khoa ỈỊà Nội LỜI NỚI DẦU Lohi người đang trải qua mọi sự phát triển rực rỡ. Cuộc cácli mạng công nghiệp nông nghiệp dã đưa loài người đến một nền vãn minh mới cuộc sôìig của con người đã cài thiện hiôn nhiều so với thế kỷ trước chốt lượng sống tôì hơn tuổi thọ kéo dòi hơn. Tuy nhiên trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại con người cũng đã đưa vho môi trường khoảng 2000 cấc chốt độc hại dưới đủ mọi hình hức đã và dang làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng nề de doạ cuộc sống cùa chính con người. Nhận thức dứợc mối hiểm hoạ dó các hộỉ nghị thế giới về môi trường dã khẳng định tẩm quan trọng của công tấc bảo vệ mồi trường trong phạm vị toàn cáu. Từ năm 1973 tó chức y tế thế giới WHO tổ chức khí tượng thế gỉới WMO và chương rình môi rường Lỉên hợp quốc VNEP dã hỉê lẠp hẹ hống giám sát môi trường oùn cíìu GEMS - Global Environment Monitoring System dể hu họp các thông tin về môi trường nến của thê giới và của các khu vực. Từ dó có chính sấch và khuyên cáo các quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.