TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU PHI (tiết 2)

TIÊU: Học xong bài này, HS : - Biết đa số dân cư châu Phi là người da đen. - Nêu được một số đặc điểm chính của kinh tế châu Phi, một só nét tiêu biểu về Ai Cập. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí của Ai Cập. BỊ: + Phấn màu. + Tranh ảnh về đời sống sản xuất của nhân dân. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: | CHÂU PHI tiếp theo I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Biết đa số dân cư châu Phi là người da đen. - Nêu được một số đặc điểm chính của kinh tế châu Phi một só nét tiêu biểu về Ai Cập. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí của Ai Cập. II. CHUẨN BỊ Phấn màu. Tranh ảnh về đời sống sản xuất của nhân dân. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D 5 A. Kiểm tra bài cũ Xác định vị trí giới hạn châu Phi Phương pháp kiểm tra đánh giá. Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D trên bản đồ. - 3 hs trả lời câu hỏi Chỉ vị trí hoang mạc Xa- ha- ra - GV nhận xét cho vùng Xa- van sông Nin sông Công điểm. gô. Chỉ vị trí các sông lớn của châu Phi 33 trên bản đồ tự nhiên. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài Phương pháp thuyết dẫn tìm hiểu bài trình Phấ - GV nêu yêu cầu của n bài học và ghi bảng . mà Hoạt động 1 Đặc điểm dân cư u châu Phi. Phương pháp luyện Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D Nêu số dân của châu Phi So sánh số dân của châu Phi với các châu lục khác Đân số châu Phi chiếm bao nhiêu phần dân số thế giới Mật độ dân số châu Phi So với châu á châu Âu mật độ này cao hay thấp Nêu nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư châu Phi Đặc điểm về ngoại hình của dân cư châu Phi Sự phát triển dân số ở châu Phi có tập thực hành - HS đọc bảng số liệu bài 17 suy nghĩ và nêu ý kiến của mình về các câu hỏi mà GV đưa ra. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.