TAILIEUCHUNG - Hóa hữu cơ : Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức tập 1 part 2

Đồng phân lập thể - Đồng phân không gian Đồng phân lập thể hay còn gọi là đồng phân không gian có cùng công thức cấu tạo nh−ng khác nhau về sự phân bố không gian (phân bố lập thể) của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử. Tính chất và phản ứng của các chất hữu cơ liên quan chặt chẽ với sự phân bố không gian của các nguyên tử trong cấu trúc của chúng. Có các loại đồng phân không gian: Đồng phân hình học Đồng phân quang học Đồng phân cấu dạng | CH3-C-CH2-COOOC2H5 o Ester ethyl acetoacetat Dạng ceton C1 -C C1 -COOOC 1I5 --3 I ----- -------2 . Oh Ester ethyl acetoacetat Dạng enol 2. ĐỒNG PHÂN LẬP THE - ĐỒNG PHÂN KHÔNG GIAN Đồng phân lập thể hay còn gọi là đồng phân không gian có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau ve sự phân bố không gian phân bố lập thể của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử. Tính chất và phản ứng của các chất hữu cơ liên quan chặt chẽ vối sự phân bố không gian của các nguyên tử trong cấu trúc của chúng. Có các loại đồng phân không gian Đồng phân hình học Đồng phân quang học Đồng phân cấu dạng . Đổng phân hình học . Cấu tạo và danh pháp đồng phân hình học Có thể biểu diễn công thức của ethylen theo dạng không gian n H h h n H h H h n h n Sự phân bố của các nguyên tử hydro nằm ve 2 phía của mặt phang chứa liên kết n mặt phang n . Các nguyên tử carbon không thể quay tự do xung quanh liên kết ơ được vì sự cản trở của mặt phang n. Nếu thay thế các nguyên tử hydro của etylen bằng các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau thì sự phân bố không gian của chúng so vối mặt phang n sẽ khác nhau. Sự phân bố ve 2 phía của mặt phang cũng thường gặp trong hợp chất vòng. h h H h hzkh h h h h Sự phân bố không gian của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử ve 2 phía của mặt phang n hay mặt phang của vòng làm xuất hiện một loại đồng phân. Đó là đồng phân hình học. Đồng phân hình học là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có vị trí không gian của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác nhau đối với mặt phang n hoặc mặt phang của vòng. 33 . Phân loại đổng phân hình học - Có 2 loại đồng phân hình học Đồng phân cis và đồng phân trans. Dạng cis để chỉ đồng phân có 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử giống nhau ở cùng một phía đối vối mặt phang n hay mặt phang vòng. Dạng trans chỉ đồng phân có 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở khác phía vối mặt phang n hay mặt phang vòng. CH3 CH3 CH3 H C C C H Cis H H Trans CH3 Cis 2-buten Trans 2-buten H3 .1 Mặt phang n H H H CH3 Tổng quát Hợp chất có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    72    0    29-09-2022
1    14    1    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.