TAILIEUCHUNG - Hóa hữu cơ : Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức tập 1 part 1

Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngay 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục va Đao tạo va Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hanh các chương trình khung cho đao tạo Dược sĩ Đại học. Bộ Y tế tổ chức thẩm định sách va tai liệu dạy học các môn học cơ sở va chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đao tạo Dược sĩ Đại học nganh Y tế. . | Ỹ nha xuất ban y học BỘ Y TẾ VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO HOA HÈ Cơ Hợp chất hữu cơ đơn chúc vả đa chúc Sách dùng đạo tạo dược sĩ đại học MÃ số TẬP I NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2006 1 CHỦ BIÊN PGS. TS. Trương Thế Kỷ THAM GIA BIÊN SOẠN ThS. Nguyễn Anh Tuấn TS. Phạm Khánh Phong Lan ThS. Đỗ Thị Thuý PGS. TS. Đặng Văn Tịnh ThS. Trương Ngọc Tuyền THAM GIA TỔ CHỨC BẢN THẢO TS. Nguyễn Mạnh Pha ThS. Phí Văn Thâm Bản quyển thuộc Bộ Y tê Vụ khoa học và Đào tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.