TAILIEUCHUNG - HÓA HỌC LẬP THỂ part 9

Xét cấu hình và tính bền tương đối của: a) Cis và trans–decalin. b) Cis và trans 9–metyldecalin. c) Cis và trans 9,10–dimetyldecalin. d) Cis và trans 1,3–dimetyldecalin. Caâu 27: a) Dùng công thức chiếu Newman để biểu diễn các đồng phân của 9,10–dihidroxidecalin. Cho biết cấu trạng nào ưu đãi nhất? Giải thích. b) Tương tự câu hỏi trên, với hợp chất: Ciclohexan-1,2-diol. Ciclohexan-1,3-diol | Eritro 1 - bromo - 1 2 - diphenylpropan Br j Ph H h H NaOH EtOH t0 E2 Eritro cis - metyl stylben HBr Br Ph H CH Ph NaOH EtOH t0 E2 Ph H trans ch3 Ph HBr trắo HBr Tách X2 halogen _ Đồng phân treo cho anken cis _ Đồng phân eritro cho anken trans Br2 Br2 B. y h3c Mo Br E2 Aceton Phản ứng tách E2 trên hợp chất vòng no Theo quy tắc Barton các nhóm bị tách ở vị trí trans và trục. clorur neomentyl nhanh H3C H 3 CclOtCr mentyl CH3 Ngoại lệ 2 - menten 22 Theo quy tắc Bredt không thể tạo nối đôi tại đầu cầu của hợp chất vòng cầu kiều hoàn . X Br 1 - bromo-biciclo 2 2 1 heptan Với cấu trúc rắn chắc của hợp chất vòng cầu thì sự quay quanh liên kết C - C không tiến hành được nên để phản ứng tách E xảy ra thì phải có sự chọn lọc giữa tính phẳng và tính trans của hai nhóm bị tách. Thực nghiệm cho thấy tính phẳng ưu tiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.