TAILIEUCHUNG - Báo cáo "Hoàn thiện và phát triển thị trường tín dụng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế "

Tham khảo bài viết 'báo cáo "hoàn thiện và phát triển thị trường tín dụng việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 17-24 Hoàn thiện và phát triển thị trường tín dụng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế . . _ - Vũ Thị Dậu Khoa Kinh tế Chính trị Trường ại học Kinh tế ại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 10 tháng 9 năm 2008 Tóm tắt. Sau 20 năm đổi mới thị trường tín dụng Việt Nam vẫn trong tình trạng không có sự thống nhất bị phân mảng và còn chịu sự can thiệp khá lớn từ Chính phủ cả phía cung lẫn phía cầu tín dụng. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phân bổ các nguồn lực kinh tế theo hướng hiệu quả tới tăng trưởng kinh tế và mức độ hội nhập quốc tế của thị trường này. Đến nay Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng đã trở thành thành viên chính thức của WTO do vậy việc hoàn thiện thị trường tín dụng theo hướng tạo ra tính thống nhất và mang tính cạnh tranh cao đã trở thành một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế. Có thể chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng này như sau một là vẫn còn có sự can thiệp khá lớn của Nhà nước tới doanh nghiệp và ngân hàng thương mại Nhà nước hai là bản thân các doanh nghiệp và ngân hàng đều chưa trở thành những chủ thể kinh tế đủ mạnh trong môi trường cạnh tranh ba là do tính chưa hoàn thiện của thị trường này ở Việt Nam. Để phát triển và hoàn thiện thị trường tín dụng Việt Nam cần tới các giải pháp hướng tới giảm thiểu và xoá bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước tới hoạt động của doanh nghiệp và ngân hàng đẩy mạnh tiến trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước DNNN và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Khi đó thị trường tín dụng Việt Nam sẽ là một sân chơi chung cho các lực lượng tham gia thị trường và hoạt động theo các nguyên tắc thị trường hiệu quả hoạt động của thị trường theo đó sẽ được cải thiện. Sau 20 năm đổi mới thị trường tín dụng Việt Nam vẫn trong tình trạng không có sự thống nhất bị phân mảng và còn chịu sự can thiệp khá lớn từ Chính phủ cả phía cung lẫn phía cầu tín dụng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.