TAILIEUCHUNG - dreamweaver mx weekend crash course phần 2

nhưng tôi muốn tạm dừng và cho bạn một cơ hội để trở thành quen thuộc với các trang web và các tài liệu được quản lý như thế bạn xác định một trang web, bạn sẽ làm gì trong kỳ họp thứ 3, | 16 Friday Evening The Site Panel and Document Area Dreamweaver controls the site s files through the Site panel. Documents open in the main area of the screen. You ll learn how to work with the Site panel and the Documents area in the next two sessions but I want to pause and give you a chance to become familiar with how sites and documents are managed. Site panel When you define a site as you will do in Session 3 Dreamweaver scans the folder you specify and lists the folders it finds in the Site panel when Local View is selected. See Figure 2-1. You can move rename and delete files from this panel and the changes will be made on your hard drive. If you make the changes to files when you are not working in the Dreamweaver screen the Dreamweaver Site panel will reflect those changes as well. This window is simply an extra listing of what is on your hard drive in the specified folder. When you choose Remote View the Site panel displays a list of the files on your remote server. Figure 2-1 The Dreamweaver PC MX Site panel with Local View active left and Remote View active at the right. You ll learn how to connect to the remote server in the next session but I want you to understand the concept now. Dreamweaver MX offers a view of both your local and remote files at the same time. In Figure 2-2 I have connected to the remote server and clicked the Expand Collapse icon in the top right corner. Session 2 Getting Started 17 Figure 2-2 When Dreamweaver is connected to a site and the Site panel is expanded both the local files left and the remote files right are displayed. Note that the Connection button is now depressed the little plug icon is joined and the light is displayed. This indicates that you are connected to the site. The files listed on the left are the files stored in the root directory for the active site. The files listed in the right pane are those that are stored in the directory for the active site on your host s computer. The Site panel is the control .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.