TAILIEUCHUNG - debian gnu linux bible phần 7

cách bạn có thể đạt con cóc-GW (giả sử các tuyến đường tĩnh để con cóc-GW được thiết lập đã được). những ví dụ nàyLà một máy chủ duy nhất cho một gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể không cần thay đổi một máy chủ web nhiều từ mặc định cho một miền. | Chapter 18 Backups 391 After you create the image to put on the CD-ROM you need to send the image to the CD writer. You must know the exact location of the CD writer which the cdrecord program can determine as shown here using the -scanbus option cdrecord -scanbus Cdrecord 1586-mandrake-linux-gnu Copyright C 1995-2000 Jorg Schilling Using libscg versi on scsibus0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 YAMAHA CRW4416S Removable CD-ROM 0 5 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 You see from the output that the desired device YAMAHA resides on 0 4 0. You can now send the created image to the CD writer in confidence. The following command sends the image to the desired device cdrecord -v speed 4 dev 0 4 0 -data var tmp The -v option indicates that the program should run in verbose mode. The verbose mode prints lots of information to the screen about what is happening with this burn session. This option then sets the record speed to 4. Here you should specify the device number you discovered before. Finally you indicate the location of the data to put on the CD. Note When using CDRs or CDRWs the cdrecord program will check the media for the fastest speed the media can use. If the media can only write at 2x then cdrecord will reduce the speed option to match the speed of the media. This is especially important with today s burner speeds. The following output resulting from the verbose mode gives an indication of what is going on during the writing process. Any problems during the process will show up in the verbose output to the screen. cdrecord fifo was 0 times empty and 7734 times full min fill was 96 . root@drake win_d more var tmp Cdrecord i586-mandrake-linux-gnu Copyright C 1995-2000 Jorg Schilling TOC Type 1 CD-ROM scsidev 0 4 0 scsibus 0 target 4 lun 0 Using libscg version atapi 0 Device type Removable CD-ROM Version 2 Response Format 2 Capabilities SYNC 392 Part IV Maintenance and Upgrade Vendor_info YAMAHA .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.