TAILIEUCHUNG - Soil Sampling and Methods of Analysis - Part 7

Đối với người lãnh đạo, phân tích đất nước có thể được khó khăn bởi vì chúng được dựa trên các nguyên tắc nonintuitive và họ sử dụng một số lượng lớn các thông số phức tạp. Mục đích chính của chương này là để giúp giảm bớt tình trạng này bởi một thời gian ngắn xem xét các nguyên tắc chính và các thông số liên quan đến việc phân tích đất nước hiện đại. Chương này cũng phục vụ nền bổ sung và bối cảnh cho các phương thức được mô tả trong Chương 70 thông qua Chương. | VII. SOIL WATER ANALYSES Section Editors . Reynolds and G. Clarke Topp 2006 by Taylor Francis Group LLC. 2006 by Taylor Francis Group LLC. Chapter 69 Soil Water Analyses Principles and Parameters . Reynolds Agriculture and Agri-Food Canada Harrow Ontario Canada G. Clarke Topp Agriculture and Agri-Food Canada Ottawa Ontario Canada INTRODUCTION For the uninitiated soil water analyses can be daunting because they are based on many nonintuitive principles and they use a large number of complex parameters. The primary intent of this chapter is to help alleviate this situation by briefly reviewing the main principles and parameters involved in modern soil water analyses. The chapter also serves as additional background and context for the methods described in Chapter 70 through Chapter 85. Soil water analyses can be organized into two main groups i analysis of storage properties and ii analysis of hydraulic properties. Storage properties refer to the soil s ability to absorb and hold water and these properties include water content water potential and water desorption and imbibition characteristics. Hydraulic properties on the other hand refer to the soil s ability to transmit or conduct water and these include saturated hydraulic conductivity unsaturated hydraulic conductivity and various associated capillarity parameters such as sorptivity flux potential sorptive number and flow-weighted mean FWM pore diameter. These properties and their interrelationships are discussed in the following sections. SOIL WATER CONTENT Soil water content can be defined on a gravimetric basis mass of water per unit mass of dry soil or on a volumetric basis volume of water per unit bulk volume of dry soil and it is expressed either as a dimensionless ratio or as a percentage. These two definitions are not equivalent however and it is consequently essential to specify the definition used when reporting water content values. It should also be noted that bulk volume of dry soil

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.