TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật đo lường: Đo điện trở bằng ôm kế

Ôm kế là dụng cụ điện dùng để đo điện trở nhiều thiết bị và đồ dùng điện. Tên của dụng cụ đo lường này được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức, Georg Simon Ohm | Kỹ thuật đo lường 8 GV Hoàng Sĩ Hông Đo điện trở bằng ôm kế Khi ỊỈÌIÌỈI Ể J Mạch ohm-kế bị Thang áo không tuyến tính của ohm-kê Đây là mạch ohm-kế kiểu mắc nối tiếp. dòng điện qua cơ câu chỉ thị Rf. X 1 u 1 m điện trở chuẩn của tam đo Rm - điện trở nội của cơ câu. Rỵ OQ ỈỊỊỊ ỉmíỊX dòng cực đại của cơ câu điện từ . Rỵ - QC ỉm ỉmGX không có dòng qua cơ cấu . B Rm 5 k Zero ohm ohm 15 k Vô cùng 45 k__ . - - -L _ Ví dụ Ví dụ Eb ĩmax lŨO iA Rị Rm 15kQ. Xác định chỉ thị của kim khi Rx 0 và sự chỉ thị trị sô điện trở khi ĩm 1 2 thang đo 1 4 thang đo 3 4 thang đo. Giải Từ phương trình trên khi Rx 0 I 1 5 V70 15kQ 1 ũOluA Tại trị sô 1 2 thang đo I 4 2 Khi đo điện trở Rỵ 1 51Z - Ri Rm 30 - 15 15kQ 5ŨLIÂ Khi dòng Im 1 4 thang đo Im 25 ụ A Điện trở được xác định Rỵ 1 5 25pA -15k ì 45kfì Tại dòng 1 3 4 thang đo ỉm Điện trở Rỵ 1 5V775p 4 - 15kQ 5kQ Như vậy giá trị thang đo điện trở không tuyến tính theo dòng điện

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.