TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam "

Sau hơn hai thập niên thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà cốt lõi của nó là quá trình mở rộng sự tự do cho nền kinh tế, đã có những tác động mạnh mẽ tới hầu hết các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung liên quan tới tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mặc dù cho tới nay, Ủy ban. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 217-229 Tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ThS. Trần Quang Tuyến Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 19 tháng 9 năm 2009 Tóm tắt. Sau hơn hai thập niên thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà cốt lõi của nó là quá trình mở rộng sự tự do cho nền kinh tế đã có những tác động mạnh mẽ tới hầu hết các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung liên quan tới tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mặc dù cho tới nay Ủy ban Châu Âu EC và Mỹ đã đưa ra một số tiêu chí để đánh giá nền kinh tế thị trường nhưng nhìn chung các tiêu chí này mang tính chất định tính và khó định lượng. Vì vậy xuất phát từ cách đặt vấn đề bản chất của nền kinh tế thị trường là tự do kinh doanh tự do trao đổi tự do lao động hay nói một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất đó là tự do kinh tế . Tác giả đã phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam được nhìn nhận như là sự mở rộng của mức độ tự do kinh tế trong gần hai thập kỷ qua. Bài viết chỉ ra những ảnh hưởng tích cực của tự do hoá kinh tế tới sự thịnh vượng kinh tế gia tăng việc làm ổn định tiền tệ ở nhiều quốc gia trên thế giới và phân tích quá trình mở rộng tự do kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 1. Tự do kinh tế và sự tiến triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Chúng ta đã chứng kiến hai hệ thống kinh tế trong cuộc chiến tranh lạnh kéo dài nhiều thập kỷ. Hệ thống kinh tế kế hoạch hoá tập trung tồn tại ở các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa được chỉ huy bởi chính quyền trung ương còn hệ thống kia là các nền kinh tế thị trường dựa trên nền tảng là các tổ chức kinh doanh của khu vực tư nhân. Cho tới nay chúng ta đều hiểu rằng kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.