TAILIEUCHUNG - Kỳ thi thử Đại học Lần 1 - Mã đề 202

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi thử đại học lần 1 - mã đề 202', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT Yên Thành 2. Kỳ thi thử Đại học Lần 1. Môn thi Vật lí thời gian 90 phút. Mã đề 202 dương. dương. 7 Câu 1. Một con lăc đơn dao động điều hoà theo phương trình s 10cos 7t - cm. ở thời điêm ban đầu vật có A. s 5cm chuyên động theo chiều âm. B. s -5cm chuyên động theo chiều C. s -5cm chuyên động theo chiều âm. D. s 5cm chuyên động theo chiều D. 2T. Câu 2. Một con lăc đơn có chiều dài dây treo L 1m treo vào nóc xe chuyên động theo phương ngang. Cho con lăc dao động điều hoà tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300. Lấy g 10m s2. Gia tốc chuyên động của xe là 2 10 2 2 10 2 A. 5m s2. B. T m s2 . C. 6m s2. D. r m s2 . V3 V2 Câu 3. Một vật dao động điều hoà với phương trình x 10 cos 10 77t 7 cm. Khoảng thời gian đê vật đi hết 85cm kê từ lúc băt đầu chuên động là .5 10 A. 0 15s. B. 0 45s. C. Ỷ -s. D. Ỵ s. Câu 4. Con lăc lũ xo gồm vật nặng treo dưới lũ xo dài cú chu kỳ dao động là T. Nếu lũ xo bị căt bớt một nửa thỡ chu kỳ dao động của con lăc mới là A. T 2. B. T. C. T V2. Câu 5 Hóy tỡm cõu sai Đặc điêm của chuyên động quay quanh một trục cố định của một vật răn là A. Mọi điêm trên vật đều vẽ cùng một đường trũn . B. Tâm đường trũn quỹ đạo của các điêm của vật đều nằm trên trục quay C. Tia vuụng gúc trục quay kẻ từ trục quay đến mỗi điêm của vật quét một góc như nhau trong một khoảng thời gian bất kỳ. D. Các điêm trên vật có bán kính quỹ đạo khỏc nhau có tốc độ dài khác nhau. Câu 6. Một dây đàn có chiều dài L 1m khi dao động phát ra âm có tần số thấp nhất là 400Hz giả sử vận tốc truyền sóng trên dây là không đổi khi dao động. Ngoài âm có tần số 400Hz thì dây đàn còn có thê phát ra âm có tần số. A. 500 Hz. B. 600 Hz. C. 700 Hz. D. 800 Hz. Câu 7. Một dây đàn hồi hai đầu cố định có chiều dài 80cm khi dao động với tần số 400 Hz thì người ta quan sát thấy có 2 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây đàn là A. 160 m s. B. 320 m s. C. 420 mN. 640 m s. Câu 8. A và B là hai nguồn sóng kết hợp trên bề mặt chất lỏng khi có giao thoa ổn định người ta

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
187    3    1    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.