TAILIEUCHUNG - Nhập khẩu hàng hóa máy móc và dự báo hướng đi cho đầu tư nhập khẩu

Tham khảo luận văn - đề án 'nhập khẩu hàng hóa máy móc và dự báo hướng đi cho đầu tư nhập khẩu', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 1 Những vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư của doanh nghiệp xây dựng Đầu tư . Khái niệm đầu tư Hoạt động đầu tư xây dựng là một trong những hoạt động quản lý kinh tế quan trọng của Nhà nước một hoạt động sản xuất-kinh doanh cơ bản của các doanh nghiệp vì lĩnh vực này thể hiện cụ thể định hướng kinh tế-chính trị của một đất nước có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của các doanh nghiệp và của đất nước về mọi mặt kinh tế kỹ thuật văn hoá xã hội. Hoạt động đầu tư chiếm một nguồn vốn lớn của Nhà nước doanh nghiệp và xã hội có liên quan đến việc sử dụng hợp lý hay lãng phí tài nguyên và các nguồn lực của sản xuất liên quan đến bảo vệ môi trường những sai lầm về xây dựng và lựa chọn công nghệ của các dự án đầu tư có thể gây nên các thiệt hại lớn tồn tại lâu dài và khó sửa chữa. Đối với các doanh nghiệp đầu tư là một bộ phận quan trọng của chiến lược sản phẩm và chiến lược đổi mới công nghệ nói riêng là một công việc sống còn của người sản xuất kinh doanh. Vậy trước tiên phải hiểu đầu tư là gì Có rất nhiều quan điểm khác nhau về đầu tư. Theo quan điểm kinh tế đầu tư là tạo một vốn cố định tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều kỳ sản xuất kinh doanh nối tiếp. Đây là vấn đề tích luỹ các yếu tố vật chất chủ yếu về sản xuất hay kinh doanh. Theo quan điểm tài chính đầu tư là làm bất động một số vốn rút ra tiền lãi trong nhiều thời kỳ nối tiếp. Khái niệm này ngoài việc tạo ra các tài sản có vật chất còn bao gồm các chỉ tiêu không tham gia ngay hoặc chưa tham gia trực tiếp ngay vào hoạt động của doanh nghiệp như nghiên cứu đào tạo nhân viên nắm quyền tham gia . Theo quan điểm kế toán khái niệm đầu tư gắn liền với việc phân bổ một khoản chi vào một trong các mục bất động sản . Các khái niệm về đầu tư không thể tách rời khái niệm thời gian. Thời gian càng dài thì việc bỏ vốn ra đầu tư càng gặp nhiều rủi ro. Việc có rủi ro là một trong những đặc điểm cơ bản của đầu tư mà doanh nghiệp nào muốn đầu tư vào bất cứ mục tiêu nào cũng cần phải đề

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.