TAILIEUCHUNG - Tự học iLife - p 18

1 Click File và sau đó dự án Properties. 2 Click Timing trong hộp thoại xuất hiện. 3 Click vào menu Video Vị trí ban đầu. ● Bạn có thể phù hợp với toàn bộ các clip trong khung. Điều này có thể thêm đường viền đen trên và dưới hoặc bên của đoạn. ● Bạn có thể điền vào toàn bộ khung, có thể trồng các clip tùy thuộc vào tỉ lệ của các clip và các dự án. | WORKING WITH iMOVIE 09 c iMovie adjusts the crop area. You can click to preview the edited clip. 5 Click Done. You can press to exit the Crop tool without cropping. Editing Movies iMovie crops the clip. How do I change the default cropping when I add a clip You can change how iMovie crops a frame when you add a clip to a project. Q Click File and then Project Properties. 2 Click Timing in the dialog that appears. 3 Click the Initial Video Placement menu. You can fit the entire clip in the frame. This may add black borders to the top and bottom or sides of the clip. You can fill the entire frame which may crop the clip depending on the aspect ratios of the clip and the project. Transition Duration tt 1 Theme Transition Duration 2 0 0 Applies to all transitions 0 Applies when added to project Title Fade Duration vt Photo Duration s O Applies to all photos 0 Applies when added to project Inltld Ptiow n ln Ff m Initial Video Placement Crop - 3 153 Rotate a Clip You can use the Crop tool to rotate a video clip that you shot with your camera turned sideways. Rotating a clip in a project does not alter the original source clip. Rotate a Clip O Click to select the clip in your project to rotate. 2 Click Crop or press Q. iMovie displays the Crop tool. 3 Click KJ to rotate the clip clockwise. You can click U to rotate the clip counterclockwise. 154 l iMovie rotates the clip. You can click to preview the edited clip. 4 Click Done. You can press to exit the Crop tool without rotating. WORKING WITH iMOVIE 09 Editing Movies iMovie saves the change. How do I turn the black bordering on and off in the Crop tool You can switch between the Fit and Crop modes in the Crop tool to turn black bordering on and off. You can see such bordering in the preview window. O Click Fit to fit the entire clip in the frame and add black borders if needed. These borders are called letterboxes on the top and bottom and pillarboxes on the sides. You can click Crop to fill the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
433    5    0    10-08-2020
83    3    0    10-08-2020
5    4    0    10-08-2020
143    3    0    10-08-2020
87    6    0    10-08-2020
73    4    0    10-08-2020
781    2    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    7    0
3    8    0