TAILIEUCHUNG - ASP.NET 4 Unleased - p 124

Tóm tắt Chương này được dành cho việc nhập các điều khiển . Trong phần đầu tiên, bạn được cung cấp với một tổng quan về các điều khiển đăng nhập. Bạn học được cách để tạo ra cả một trang đăng nhập và đăng ký. Tiếp theo, chúng ta xem xét từng điều khiển Đăng nhập một. | 1204 CHAPTER 26 Using the Login Controls Summary This chapter was devoted to the Login controls. In the first section you were provided with an overview of the Login controls. You learned how to create both a Login and Registration page. Next we examined each of the Login controls one by one. You learned how to use the Login control to authenticate users and the CreateUserWizard control to register new users. You also learned how to send an email to new users automatically. We also examined the LoginStatus and LoginView controls. You learned how to display either a Login or Logout link with the LoginStatus control. You learned how to display the current user s name with the LoginName control. You also learned how to change passwords and send password reminders by using the ChangePassword and PasswordRecovery controls. You learned how to customize both of these controls by using templates. Finally you learned how to use the LoginView control to display different content to different users depending on their authentication status. We also discussed how you can use roles with the LoginView control. From the Library of Wow eBook CHAPTER 27 Using Membership In the previous chapter you learned how to use the Login controls to create an entire user registration system. This chapter looks under the covers and examines the security frameworks on which the Login controls are built. The Framework includes four frameworks related to security Authentication Enables you to identify users. Authorization Enables you to authorize users to request particular resources. Membership Enables you to represent users and modify their properties. Role Manager Enables you to represent user roles and modify their properties. In this chapter you learn how to configure authentication authorization Membership and the Role Manager. You learn how to enable Forms authentication and configure advanced Forms authentication features such as .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    10-08-2020
1    7    0    10-08-2020