TAILIEUCHUNG - Giải thích thuật ngữ về doanh nghiệp

Doang nghiệp là đơn vị kinh tế hoạch toán kinh tế độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân được hình thành theo luật doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, luật doanh nghiệp. | Doanh nghiệp và cơ sỏ sản xuất kinh doanh cá thể Enterprise and individual business establishment Biểu Table 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Trang Page Sô doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 123 Sô doanh nghiệp đang hoạt động sản xuấ t kinh doanh tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo ngành kinh tê Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity 124 Sô doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo địa phương Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by province 128 Tổng sô lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 130 Tổng sô lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo ngành kinh tê Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity 131 Tổng sô lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo địa phương Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by province 135 Sô lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp Number of female employees in enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 137 Sô lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo ngành kinh tê Number of female employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity 138 Sô lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31 12 hàng năm phân theo địa phương Number of female employees in enterprises as of annual 31 Dec. by province 142 Vô n sản xuấ t kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp Annual average capital of enterprises by types of enterprise 144 Vôn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN