TAILIEUCHUNG - Chương 3: Các sách lược ₫iều khiển

Nhiều quá trình phức tạp, khó ₫iều khiển(tương tác nhiều chiều, hệ pha không cực tiểu, giới hạn về giá trị và tốc ₫ộ thay ₫ổi của biến ₫iều khiển,giới hạn về phạm vi thay ₫ổi cho phép của biến ₫ược ₫iều khiển,.) | Reflux Distillate composition .-------- Điéukhiền quá trình Feed Disturbance Chương 3 Các sá SP iều khiển SP A TC Bottom Temperature 13 09 2005 Nộidung chuông 3 Khái niệm Điều khiển truyền thẳng Điều khiển phản hồi Điều khiển Cascade Điều khiển tỉ lệ Điều khiển lựa chọn Điều khiển phân vùng Các cấu trúc điều khiển hệ MIMO Thiết kế cấu trúc điều khiển hệ MIMO Chương 3 Các sách lược điều khiển 2005 - HMS Khái niêm c Lưu ý u r y d là các biến của mô hình chuẩn hóa G s Nhiễu d Các biến điều khiển u Quá trình Các biến cần điều khiển y Bài toán điều khiển quá trình duy trì y r trong khi - thay đổi giá trị đặt r - có tác động của nhiễu d - tồn tại nhiễu đo n - mô hình quá trình không chính xác Chương 3 Các sách lược điều khiển 2005 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    9    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
121    8    0    12-08-2020
2    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN