TAILIEUCHUNG - Lượng tử ánh sáng chuẩn

Tham khảo tài liệu 'lượng tử ánh sáng chuẩn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN Câu 1. Chiếu một bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện vào một tấm kim loại mang điện tích dương. Hỏi hiện tượng quang điện có xảy ra hay không A. Có B. Không C. còn tùy vào điện tích dương D. xảy ra yếu Câu 2. Chiếu ánh sáng thích hợp vào một K của tấm kim loại nối A và K bằng một sợi dây dẫn hỏi hiện tượng quang điện xảy ra thế nào A. Luôn xảy ra C. không thể xảy ra. B. xảy ra yếu D. các e theo dây dẫn tạo thành dòng điện. Câu 3. Cường độ bức xạ chiếu tới phụ thuộc vào A. Số photon đập vào B. Năng lượng của một photon C. cả A và B D. dòng quang điện Câu 4. Ta có thể áp dụng định luật Ôm cho dòng quang điện trong trường hợp nào A. luôn áp dụng được B. Khi dòng quang điện đạt giá trị cực đại C. khi dòng quang điện có giá trị nhỏ. D. không thể áp dụng được Câu 5. Chiếu đồng thời hai bức xạ vào một tế bào quang điện ta cần dùng các hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện. Cho biết Uhl 2Uh2. Hỏi có thể kết luận gì A. Ở1 Ịĩ Ở2 B. Ở1 Ở2 C. Ở1 Ở2 D. Ở1 2Ở2 Câu 6. Dọi đồng thời hai ngọn đèn đèn 1 là bóng Ne on có công suất cực lớn đèn 2 là đèn phát sáng màu tím với cường độ sáng cực yếu. Khi đó cường độ dòng quang điện nếu có là i1 đèn Ne on và i2. Nhận xét gì về các giá trị đó A. ii Ỉ2 B. ii Ỉ2 C. ii Ì2 D. ii 0 Ì2 0 Câu 7. Cho các chất sau Na K CdS Al chiếu ánh sáng mặt trời vào thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra hỏi đã chiếu vào chất nào A. Na B. K C. CdS D. Al Câu 8. Chiếu một bức xạ vào một K của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện thì chấp nhận cho các e chuyển động. A. chậm dần rồi về A B. chuyển động chậm trước khi đến A và chuyển động nhanh trước khi về K C. dừng hẳn ngay khi đến A. D. không cho e nào thoát khỏi K Câu 9. Dòng quang điện phụ thuộc vào yếu tố nào A. Công suất bức xạ B. Năng lượng photon C. Cả A và B. D. không phụ thuộc vào các yếu tố kể trên. Câu 10. Động năng ban đầu cực đại của các e phụ thuộc vào A. Năng lượng của photon chiếu tới B. cường độ bức xạ chiếu tới C. Công thoát D. Cả A và C Câu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN