TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm sinh học phần loài + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần loài + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Loài Câu1 Tiêu chuẩn loài nào dưới đây được dùng để phân biệt hai loài gần gũi với nhau A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh và di truyền D Một hoặc một số tiêu chuẩn nói trên trùng theo từng trường hợp Đáp Án D Câu2 Tiêu chuẩn loài nào dưới đây thường được dùng để phân biệt đối với những loài khác xa nhau A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh D Tiêu chuẩn di truyền Đáp Án A Câu3 Tiêu chuẩn phân biệt nào là tiêu chuẩn cần đặc biệt chú ý khi phân biệt giữa các loài động vật thực vật bậc cao A Tiêu chuẩn di truyền B Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh C Tiêu chuẩn hình thái D Tiêu chuẩn địa lý - sinh thái Đáp Án A Câu4 Tiêu chuẩn phân biệt nào là quan trọng nhất để phân biệt giữa các loài vi khuẩn A Tiêu chuẩn di truyền B Tiêu chuẩn sinh lý C Tiêu chuẩn hoá sinh D Tiêu chuẩn hình thái Đáp Án C Câu5 Ở các loài giao phối loài là một nhóm. C cá thể Q quần thể có những. G kiểu gen T tính trạng chung về hình thái sinh lý có khu phân bố. X xác định K không xác định Y xác định hoặc không xác định trong đó các cá thể có khả năng giao phối với nhau và được cách li sinh sản với nhưng nhóm quần thể khác A C G X B C T Y C Q T K D Q T X Đáp Án D Câu6 Trong tiêu chuẩn hình thái hai loài khác nhau sẽ được phân biệt bởi A Là sự đứt quãng về một tính trạng nào đó B Sự thích nghi với những điều kiện sống nhất định C Sự khác biệt về số lượng hình thái của nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen trên đó D Mỗi loài cư trứ trên một khu phân bố phân riêng biệt Đáp Án A Câu7 Trong tiêu chuẩn di truyền hai loài khác nhau sẽ được phân biệt bởi A Sự thích nghi với những điều kiện sống nhất định B Sự đứt quãng về một tính trạng nào đó C Sự khác biệt trong cấu trúc và đặc điểm sinh hoá của các phân tử protein D Sự khác biệt về số lượng hình thái của các nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen trên đó dẫn đến sự cách li sinh sản Đáp Án D Câu8 Trong tiêu chuẩn địa lý-sinh thái hai loài khác nhau sẽ được phân

TÀI LIỆU LIÊN QUAN