TAILIEUCHUNG - Chương 2: Mô hình quá trình - phần I

Mô hình là một hình thức mô tả khoa học và cô ₫ọng các khía cạnh thiết yếu của một hệ thống thực, có thể có sẵn hoặc cần phải xây dựng | Điều khiến quá trinh -- Chương 2 Mô hinh quá trinh nhân I I phần T 1 --- I I Bottom Temperature 18 08 2006 Nộidung chương 2 Giới thiệu chung Các dạng mô hình toán học Mô hình hóa lý thuyết Mô hình hóa thực nghiệm Chương 2 Mô hình quá trình 2006 - HMS Giới thiệu chung Mô hình là một hình thức mô tả khoa học và cô đọng các khía cạnh thiết yếu của một hệ thống thực có thể có sẵn hoặc cần phải xây dựng. Một mô hình phản ánh hệ thống thực từ một góc nhìn nào đó phục vụ hữu ích cho mục đích sử dụng. Phân loại mô hình - Mô hình đồ họa Sơ đồ khối lưu đồ P ID lưu đồ thuật toán - Mô hình toán học ODE Hàm truyền mô hình trạng thái - Mô hình máy tính Chương trình phần mềm - Mô hình suy luận Cơ sở tri thức luật Trong nội dung chương 2 ta quan tâm tới xây dựng mô hình toán học cho các quá trình công nghệ. Chương 2 Mô hình quá trình 2006 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    4    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
2    7    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN