TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm sinh học phần lai một cặp tính trạng + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần lai một cặp tính trạng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lai một cặp tính trạng Câu 1 Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng A Tự thụ phấn chặt chẽ B Không thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau C Có nhiều cặp tính trạng tương phản D Cho số lượng cá thể ở thế hệ sau lớn Đáp án B Câu 2 Với 2 alen B b trong quần thể của loài sẽ có những kiểu gen bình thường sau A BB bb B B b C Bb D BB Bb bb Đáp án -D Câu 3 Sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp A Lai thuận nghịch B Lai phân tích C Phân tích cơ thể lai D Tạp giao Đáp án A Câu 4 Cặp lai nào dưới đây được xem là lai thuận nghịch ra x A _ Cna. . x QaA A Aa x yAa Tơaa x AA T c aA x AA cTaa x aa D Aa x í aa ỜAA x aa ĐCaa x ID 0aa x AA Câu 5 Thế nào là lai 1 cặp tính trạng A Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản B Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng C Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản D Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng Đáp án C Câu 6 Định luật Menden 1 còn gọi là định luật. tính trạng được biểu hiện ở F1 là tính trạng. tính trạng kia không biểu hiện được gọi là tính trạng. A Đồng tính trung gian lặn B Phân tính trội lặn C Đồng tính trội lặn D Phân tính trung gian trội hoặc lặn Đáp án C Câu 7 Theo định luật Menden 1 A Khi lai giữa 2 bố mẹ khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ B Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng thì các cơ thê lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ C Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ D Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thê lai ở thế hệ F1 đều đồng tính Đáp án C Câu 8 Theo định luật Menden 2 A Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN