TAILIEUCHUNG - Nghị định số 420/TCT-TS

CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 420/TCT-TS NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN. | CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 420/TCT-TS NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế hỏi về việc không thu lệ phí trước bạ đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập qua hình thức phát triển riêng lẻ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/1/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, trong đó tại điểm 3, mục I Thông tư này đã hướng dẫn cụ thể trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP. Đề nghị các Cục Thuế trong quá trình triển khai cần lưu ý việc không thu lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP chỉ thực hiện đối với nhà ở và áp dụng kể từ ngày Nghị định số 90/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tính theo thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Còn đối với diện tích đất mà nhà toạ lạc trên đó vẫn thực hiện kê khai và thu lệ phí trước bạ theo quy định. Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN