TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm sinh học phần lai hai và nhiều cặp tính trạng + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần lai hai và nhiều cặp tính trạng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lai hai và nhiều cặp tính trạng Câu 1 Lai hai và nhiều cặp tính trạng là phép lai trong đó A cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau nhiều cặp tính trạng tương phản B cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản C cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau hai cặp tính trạng tương phản D cặp bố mẹ đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản Đáp án B Câu 2 định luật thứ 3 của Menđen được phát biểu như sau A Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia B Khi lai giữa hai cơ thể khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia C Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia D Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì mỗi tính trạng đều phân tính ở F2 theo tỉ lệ 3 trội 1 lặn Đáp án A Câu 3 định luật phân ly độc lập được phát biểu như sau Khi lai cặp bố mẹ. khác nhau tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng sự di truyền của cặp tính trạng kia. A Cùng loài hai hay nhiều không phụ thuộc B thuần chủng hai phụ thuộc C Cùng loài hai phụ thuộc D thuần chủng hai hay nhiều không phụ thuộc Đáp án D Câu 4 Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền phân ly độc lập là. P sự phân ly của cặp NST tương đồng T tiếp hợp và trao đổi tréo trong cặp NST tương đồng N sự phân ly ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong giảm phân để tạo ra các giao tử. G giống nhau trong các tổ hợp gen K khác nhau trong các tổ hợp gen sau đó các giao tử này kết hợp tự do trong quá trình. M giảm phân Th thụ tinh A P K G B T K Th C N K Th D P G G Đáp án C Câu 5 Trong quy luật di truyền phân ly độc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN