TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 7/ 2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch của Bộ lao động- thương binh và xã hội- Bộ tài chính số 7/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/2008/ NĐ- CP ngày 30/1/ 2008 của chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0