TAILIEUCHUNG - Nghị Định số 327/TCHQ-KTTT

CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 327/TCHQ-KTTT NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2007 VỀ VIỆC HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 78/2006/QĐ-BTC | CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 327/TCHQ-KTTT NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2007 VỀ VIỆC HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 78/2006/QĐ-BTC Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố. Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Tại điều 1 của quyết định này có ghi: “Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng quy dịnh tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 11/01/2007”, và tại Điều 2 Quyết định ghi “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.” Trên thực tế, Văn phòng Chính phủ chưa đăng công báo Quyết định trên. Để giải quyết vấn đề này, trong điều kiện Quyết định ghi như trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng hiệu lực thi hành của Quyết định này theo thời gian đã ghi rõ trong Điều 1 của Quyết định, tức là thực hiện áp dụng Quyết định này cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 11/01/2007 trở đi. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Túc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN