TAILIEUCHUNG - Kiểm tra chất lượng thi ĐH môn Hóa khối A-B ĐH Hồng Đức M204

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra chất lượng thi đh môn hóa khối a-b đh hồng đức m204', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐH HỔNG ĐỨC ĐỂ KT CHAT LƯỢNGTHI ĐẠI HỌC CAO ĐANG năm 2009 Khoa Khoa học Tự nhiên Môn HÓA HỌC Khối A B Thời gian làm bài 90 phút Mã đề 204 Hãy chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau PHAN CHUNG CHO TAT CẢ cAc THÍ SINH 44 câu từ câu 1 đến câu 44 Câu 1. Cho hỗn hợp X gồm etan propilen và benzen có tỷ khối hơi so với H2 là 24. Khi đốt cháy hoàn toàn 9 6 gam hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng 500 ml dung dịch Ca OH 2 1M có m gam kết tủa tạo thành . Giá trị của m là A. 50. B. 70. C. 30. D. 40. Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm propin và hiđrocacbon X thu được 5 lít khí CO2 và 5 lít hơi H2O các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất . Tên gọi của X là A. etylen. B. metan. C. etan. D. propan. Câu3. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là A. CH3CHO C2H5OH H2O Ch3COOH. B. CH3COOH H2O CH3CHO C2H5OH. C. H2O C2H5OH CH3CHO CH3COOH. D. H2O CH3CHO C2H5OH CH3COOH. Câu4. Gluxit cacbonhiđrat chứa hai gốc glucozơ và fructozơ trong phân tử là A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. saccarozơ. D. mantozơ Câu5. Hiđrat hoá hỗn hợp X gồm 2 anken thu được hỗn hợp Y gồm các ancol rượu . Đun nóng hỗn hợp Y với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp Z gồm tối đa 6 ete. Hai anken có trong hỗn hợp X là A. etylen và propilen. B. propilen và isobutylen. C. etylen và but-2-en buten-2 . D. propilen và but-1-en buten-1 . Câu6. Cho hỗn hợp X gồm Al Mg Zn. - Hoà tan hết m gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được V1 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. -Hoà tan hết m gam X trong dung dịch HCl dư thu được V2 lít khí H2. Quan hệ của V1 và V2 là biết các thể tích khí đều đo ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất A. V1 V2. B. 3V1 2V2. C. 2V1 3V2. D. V1 2V2. Câu7. Cho 0 04 mol một este X đơn chức mạch hở tạo bởi ancol etylic và axit cacboxylic tham gia phản ứng hoàn toàn với 50ml dung dịch KOH 1M cô cạn dung dịch thu được 3 92 gam chất rắn. Tên gọi của X là A. ety laxetat. B. etyl fomiat. C.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN