TAILIEUCHUNG - 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11)

Tài liệu luyện thi đại học về đại cương hữu cơ đến axit cacboxylic dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. | Nội dung Toàn bộ hữu cơ 11 Đại cương hữu cơ axit carboxylic 50 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V HÓA 11 1. Các nhận xét dưới đây nhận xét nào sai A. tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n 2 B. tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n 2 đều là ankan C. tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử D. tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan 2. Tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu A. 11 C. 3 B. 10 D. 8 3. Hai chất 2-metyl propan và butan khác nhau về điểm nào sau đây A. Công thức cấu tạo B. Công thức phân tử C. Số nguyên tử C D. Số liên kết cộng hóa trị 4. Tất cả các ankan có cùng công thức nào sau đây A. Công thức đơn giản nhất B. Công thức chung C. Công thức cấu tạo D. Công thức phân tử 5. Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất A. Butan B. Etan C. Metan D. Propan 6. Câu nào đúng trong các câu dưới đây A. Ciclohexan vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng B. Ciclohexan không có phản ứng thế không có phản ứng cộng C. Ciclohexan có phản ứng thế không có phản ứng cộng D. Ciclohexan không có phản ứng thế có phản ứng cộng 7. Câu nào đúng trong các câu sau đây A. Tất cả ankan và tất cả cicloankan đều không tham gia phản ứng cộng B. Tất cả ankan và tất cả cicloankan đều có thể tham gia phản ứng cộng C. Tất cả ankan không tham gia phản ứng cộng một số cicloankan có thể tham gia phản ứng cộng. D. Một số ankan có thể tham gia phản ứng cộng tất cả cicloankan không thể tham gia phản ứng cộng. 8. Các ankan không tham gia loại phản ứng nào A. Phản ứng thế B. Phản ứng tách C. Phản ứng cộng D. Phản ứng cháy 9. Ứng với công thức phân tử C6H14 có bao nhiêu đồng phân mạch Cacbon A. 3 C. 5 B. 4 D. 6 10. Chọn câu đúng trong các câu sau A. Hidrocacbon trong phân tử có các liên kết đơn là ankan B. Những hợp chất trong phân tử chỉ có các liên kết đơn là ankan C. Những hidrocacbon mạch hở trong phân tử chỉ có các liên kết đơn là ankan D. Những hidrocacbon mạch hở trong phân tử chứa ít nhất 1 liên kết đơn là .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN