TAILIEUCHUNG - Thông tư số 29/ 2005/TT-BTC

Thông tư số 29/ 2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 04 năm 2005 hứơng dẫn quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0