TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1559/QĐ-TTg

Quyết định về việc xuất vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng, trừ dịch bệnh. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG Ể é R ĨẵlNH PHỦ CÔNG VẶN ĐÊN . . .thángTựu .năm ũty. KÍnh chuyên . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 40 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc xuất vắc xin lở mồm long móng hoá chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng trừ dịch bệnh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3064 BNN-TY ngày 23 tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền liều vắc xin LMLM týp o và 2000 lít hoá chất khử trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng trừ dịch bệnh LMLM như đề nghị tại văn bản số 3064 BNN-TY nêu trên. Việc xuất cấp quản lý sử dụng số vắc xin và hoá chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Thủ tướng CP các PTTg Nguyễn Sinh Hùng Hoàng Trung Hài - VPCP BTCN PCN Phạm Văn Phượng Cổng TTĐT các Vụ KTN ĐP - Lưu VT KĨTH 3 . 2 KT. THỦ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0