TAILIEUCHUNG - Thông tư số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH

Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công , nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    8    0    10-08-2020
1    5    0    10-08-2020
3    3    0    10-08-2020
9    2    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
32    6    0    10-08-2020
16    3    0    10-08-2020
15    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0