TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1557/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1557/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG THÔNG TIN ĐÍỆN TU CHÍNH PHỦ CÔNG VĂN ĐẾN sô .í - . . Ngày. tháng. ÍẠnăm . Kính chuyển . Hà Nội ngày 04 tháng sfo năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tưóng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một sổ điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tờ trình số 68 TTr-ƯBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1560 TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1. Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai 2. Ông Doãn Văn Hưởng Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây đựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - UBND tinh Lào Cai - Ban Thi đua - Khẹn thưởng TW - VPCP BTCN cổng TTĐT - Lưu Vàn thư TCCV 3b Mai lOb KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0