TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1555/QĐ-TTg

Quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa. | THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 555 QĐ-TTg ỷ Hà Nội ngàytĩS tháng 9 năm 2009 CONG THONG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ 6 z 6 CÔNG .VẶN ĐẾN số . V7. Kinh Ắ QUYẾT ĐỊNH vếvíẹFxũấFgậo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công văn số 5778 ngày 7 tháng 9 năm 2009 Bộ Tài chính công văn số 13B22 BTC-NSNN ngày 21 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền bốn ngàn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa. ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính Ke hoạch và Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Thủ tướng các PTTg - Cục Dự trữ Quốc gia - VPCP BTCN các PCN các Vụ KTTH ĐP KGVX TKBT TH Cổng TTĐT - Lưu VT KTN 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0