TAILIEUCHUNG - Thông Tư 25-2005-BLĐTBXH

Thông Tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội 25-2005-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo nghị định số 118/2005/ NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0