TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm Hoán vị gen + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hoán vị gen + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hoán vị gen Câu 1 Trong quá trình giảm phân tạo giao tử hiện tượng tiếp hợp và trao chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở A Kì đầu của giảm phân thứ II B Kì giữa của giảm phân thứ I C Kì sau giảm phân thứ I D Kì đầu của giảm phân thứ I ĐÁP ÁN D Câu 2 ở ruồi giấm hiện tương trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra ở A Cơ thể cái mà không xảy ở cơ thể đực B Cơ thể đực mà ở cơ thể cái C Cơ thể đực và cơ thể cái D ở một trong hai giới ĐÁP ÁN A Câu 3 Trong tự nhiên ở những đối tượng nào dưới đây hiện tượng hoán vị gen chỉ có thể xảy ra ở một trong hai giới A ruồi giấm B đậu Hà lan C bướm tằm D A và C đúng ĐÁP ÁN -D Câu 4 Tại sao ở ruồi giấm đực không xảy ra hiện tượng trao đôỉ chéo giưã các crômatit của căp NST tương đồng trong giảm phân nhưng quá trình tạo giao tử vẫn xảy ra bình thường A Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì sau của quá trình giảm phân I B Do quá trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I C Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân I D Do qúa trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì đầu của quá trình giảm phân I ĐÁP ÁN C Câu 5 Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập A Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do B Làm xuất hiện biến dị tổ hợP C Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp D Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng ĐÁP ÁN B Câu 6 nhờ hiện tượng hoán vị gen M alen N không alen nằm trên. . C các cặp NST đồng dạng khác nhau D các crômatit khác nhau trong cặp NST tương đồng có điều kiện tổ hợp lại với nhau trên K cùng một kiểu gen S cùng một NST tạo thành nhóm gen liên kết A M D K B M C S C N D S D N C K ĐÁP ÁN C Câu 7 Nói về sự chao đổi chéo giữa các NST trong quá trình giảm phân nội dung nào dưới đây là đúng A hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    7    0    12-08-2020
18    2    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN