TAILIEUCHUNG - Thông Tư số 20-2007-BLĐTBXH

Thông Tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 20-2007-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo nghị định số 109/2005/ NĐ-Cp ngày 26 tháng 6 năm 2007 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    10-08-2020
94    5    0    10-08-2020
30    5    0    10-08-2020
23    2    0    10-08-2020
474    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0