TAILIEUCHUNG - Tự học iLife - p 9

Thêm một từ khoá cho hình ảnh một Bạn có thể thêm từ khoá vào một bức ảnh cho bức ảnh với chủ đề một liên kết. Bạn có thể thêm các từ khoá mô tả các đối tượng trong ảnh hoặc sự kiện mà tại đó các hình ảnh đã được chụp. | WORKING WITH iPHOTO 09 Organizing Photos 6 Click E . A second criterion is added. 7 Set the conditions. In this example the date must be in the year 2008. You can click EF to set additional criteria. 8 Click OK. iPhoto creates the smart album. The album name is displayed in the source list. Photos that meet the album criteria are displayed. Urt of How can I create a smart album based on places You can use the map to define geographic criteria for your smart album. O Click Places. 2 Zoom the map to display the locations that you want to include in your smart album. Alternatively to include a single location you can select a pin by clicking it. The pin turns blue. 3 Click Smart Album. iPhoto creates a new location-based smart album. 63 Add a Keyword to a Photo You can add a keyword to a photo to associate the photo with a subject. You might add keywords that describe objects in the photo or the event at which the photo was taken. See Find Photos to learn how to use keywords to find specific photos. Add a Keyword to a Photo USE THE KEYWORD DIALOG o -click to select the photos to label. 2 Click Window. 3 Click Show Keywords. The Keywords dialog opens. 4 Click a keyword. iPhoto adds the keywords to the photo. You can click the keyword again to remove it from the photos. mH WORKING WITH iPHOTO 09 Organizing Photos rap TYPE KEYWORDS O Position the cursor over the photo to label. 2 Click add keywords below the photo. If a photo already has keywords listed below it click the keywords. An edit box appears. 3 Type a keyword. 4 Press iPhoto adds the keyword to the photo. iPhoto also adds the keyword to the list in the Keywords dialog. 5 Press llilfli again to close the edit box. Note To use keywords to filter photos see Find Photos. iQ How do I add and remove keywords listed in the Keywords dialog Follow these steps O In the Keywords dialog click Edit Keywords. A list of keywords appears. 2 Click E to add a new keyword. 3 To remove akeyword click to select it and then click H.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    7    0
3    8    0