TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm hóa C3_0055 + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0055 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | br Đốt cháy hoàn toàn 0 1mol este X thu được 0 3mol va 0 3 mol iJ . Nếu cho 0 1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8 2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây A. B. C. D. br Có các chất axit axetic glixerol ancol etylic glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết A. Quỳ tím B. Kim loại Na C. Dung dịch ASNO3 NH3 D. . br Có 4 kim loại A B C D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng - A và B tác dụng với dung dịch u -loãng giải phóng hiđro. - A hoạt động hoá học kém hơn B. - C và D không có phản ứng với dung dịch 4 - D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C. Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng theo chiều hoạt động hoá học giảm dần . A. B D C A B. B A D C C. A B D C D. A B C D br Chọn câu đúng nhất trong các câu sau A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. B. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hợp chất hữu cơ. C. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon. D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định. br Cho khí CO qua ống đựng a gam hỗn hợp gồm feO. AlgCgnung nóng. Khí thoát ra được cho vào nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Sau phản ứng chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g. Khối lượng a gam của hỗn hợp các oxit ban đầu là A. 200 8g B. 216 8g C. 206 8g D. 103 4g br _ _ _ Cho 1 12g bột Fe và 0 24g bột Mg tác dụng với 250ml dung dịch -kliuày nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1 88g. Nồng độ mol l của dung dịch - - 4là bao nhiêu A. 0 15M B. 0 05M C. 0 1M D. 0 12M br Viết công thức của chất X có công thức - - biết rằng khi hiđrô hoá chất đó ta thu được chất isopentan. Chất này có khả năng trùng hợp thành cao su được không trong số các công thức sau đây A. . trang 18 B. . trang 18 C. . trang 18 D. Tất cả đều sai. br Các chất hữu cơ A B C D E có cùng công thức phân tử - A B có phản ứng với Na và NaOH. Chất còn lại đều tác dụng với NaOH riêng chất E còn tham gia phản ứng tráng gương. Các chất A B C D E là chất nào sau đây. A. A CH3 CH2 2COOH B CH3CH2COOCH3 C

TÀI LIỆU LIÊN QUAN