TAILIEUCHUNG - Thông Tư số 13/2006/TT-BLĐTBXH

Thông Tư của Bộ Lao động- thương binh và xã hội số 13/2006/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định số 93/2006/ NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0