TAILIEUCHUNG - 150 đề thi cao học ( Đề 121 - Đề 150)

150 đề thi cao học ( Đề 121 - Đề 150) | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    3    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
27    5    0    10-08-2020
476    6    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
94    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN