TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1551/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1551/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ QĐ - TTg - - Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH CÔNG THÔNGTrN LX yiệctặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ CONG VẠN ĐEN NSà ỹ Ẩ Ậfe ĩÌW. Tlỉủ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 1 .ch lính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an Tờ trình số 177 TTr-BCA-Xll ngày 23 tháng 9 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1562 TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể thuộc Công an tỉnh Phú Yên Bộ Công an có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ Công an - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu VT TCCV 3b Hùng 1 Ob . Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH BẰNG KHEN CỦA Ban hành kèm theo Quyết định của Th ỎNG ÍNH PHỦ àyjỹ thảng 9 năm 2009 1. Phòng Bảo vệ chính trị I Công an tỉnh Phú Yên Bộ Công an 2. Phòng Bảo vệ chính trị IV Công an tỉnh Phú Yên Bộ Công an 3. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên Bộ Công an 4. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Yên Bộ Công an 5. Công an Phường 2 Công an thành phố Tuy Hòa Công an tỉnh Phú Yên Bộ Công an 6. Công an huyện Sơn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0