TAILIEUCHUNG - Thông Tư số 12/ 2006/TT-BLĐTBXH

Thông Tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 12/ 2006/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    4    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
5    6    0    13-08-2020
367    2    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0