TAILIEUCHUNG - 150 đề thi cao học ( Đề 91 - Đề 120)

150 đề thi cao học ( Đề 91 - Đề 120) | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    2    12-08-2020
2    8    0    12-08-2020
81    3    0    12-08-2020
3    7    0    12-08-2020
35    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN