TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1550/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1550/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ số 550 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tỉỹ thảng 9 năm 2009 CỔNG THÔNG TÍN DIỆN TỜYÌíYÌệcrtỊrò CÔNG- VẶN DÊÍN Ngày Z ăm QUYẾT ĐỊNH ỉ thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kính chuyến . . . - ----------CărrcứTTuạt 10 chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Tờ trình số 4815 TTr-TKV ngày 27 tháng 8 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1494 TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 39 cá nhân thuộc Tập đoàn Cồng nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có danh sách kèm theo đẫ có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản VN - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - VPCP BTCN cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai 1 Ob . KT. THỦ TƯỞNG Nguyễn Sinh Hùng phủ Được TẶNG THƯỞNG BẰNđị Ban hành kèm theo Quyết định số của Thù tư ƯỚNG CHÍNH PHỦ gày tháng 9 năm 2009 1. Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam 2. Công ty Than Thống Nhất - TKV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 3. Phòng Quản lý chi phí Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 4. Phân xưởng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0